Regulamin

 

 
1.     Sklep internetowy GLOBAL-LAN  z siedzibą w Gąbinie przy ul. Nowy Rynek 9, 09-530 Gąbin, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o numerze NIP           7742649337 oraz do krajowego rejestru Głównego Urzędu Statystycznego o numerze REGON 141851711 zwany dalej Sprzedawcą.
 
2.     W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 
 
3.     Informacje zawarte na stronie www.global-lan.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
4.     Procedura zakupu towarów w Sklepie jest następująca:
a)     Na podstawie informacji o towarach zamieszczonych w Sklepie, o których mowa w pkt 3 powyżej, Kupujący dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie na ten towar
b)     W odpowiedzi na wstępne zamówienie do Kupującego wysyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź o przyjęciu wstępnego zamówienia na towar.
c)     Akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Kupujący składa ostateczne zamówienie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stronie www.global-lan.pl.
d)     Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w lit. c powyżej.
 
5.     W przypadku niedostępności części towarów objętych wstępnym zamówieniem Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji przed złożeniem ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt 4 lit c. W takim przypadku kupujący może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na  wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu.
 
6.     Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 
7.     Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 
8.     Kupujący nie może wprowadzać zmian w ostatecznym zamówieniu i nie może anulować złożonego ostatecznego zamówienia.
 
9.     Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia do realizacji jego ostatecznego zamówienia, zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej.
 
10.   Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie , wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie mają wpływu na ostateczne zamówienia przyjęte do realizacji zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej. 
 
11.   Termin dostawy zakupionego towaru wynosi 48 godzin, za wyjątkiem towarów należących do kategorii „Dla dzieci”, których termin dostawy wynosi 96 godziny. Terminy dostawy, o których mowa powyżej mogą ulec przedłużeniu jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę zgodnie z pkt 5 Regulaminu. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego. Wszystkie przesyłki są dostarczane poprzez firmy kurierskie na koszt Kupującego. Koszt transportu wynosi 14 zł brutto w przypadku płatności elektronicznej, 25 zł brutto w przypadku płatności za pobraniem. 
 
12.   Maksymalna wartość zamówienia to 10000.00zł.
 
13.   Sprzedawca może odmówić przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia jeżeli ilość zamówionych sztuk tego samego artykułu jest powyżej 10szt.
 
14.   Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a.     przy odbiorze - należność pobiera kurier;
b.     płatność z góry (przelewem)
 
15.   Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a)     dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 
b)     umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 
c)     świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 
d)     świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 
16.   Towar, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy zgodnie z pkt 15, musi być zwrócony Sprzedawcy w stanie niezmienionym, czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sprzedawcy,chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien być odesłany razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot". Po zgłoszeniu zwrotu klient otrzymuje drogą elektroniczną numer RMA który powinien zostać umieszczony na liście przewozowym. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta konto lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 
17.   Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
18.   Wszystkie towary zakupione w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Sprzedawca nie jest producentem towarów prezentowanych w Sklepie. Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać do serwisu wskazanego w załączonym do towaru dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie  z warunkami tam zamieszczonymi. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki . W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej. Jeżeli producent kupionego w naszym sklepie produktu nie posiada punktu serwisowego dostępnego dla Klienta, w procesie reklamacyjnym pośredniczy serwis Global-Lan.
 
19.   Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży konsumenckiej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz.1176 ze zm.).
 
20.   W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt 19 ,Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy sprzęt na adres Sprzedawcy: Global-Lan  ul. Nowy Rynek 9, 09-530 Gąbin .
 
21.  Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą       
ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 
22.  Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu  
zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.
 

 

 

 

 
Obsługa klienta:
0 24 363 41 00
czynna:
poniedziałek-piątek 9:00-17:00
sobota 9:00-14:00
 
Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o ukazaniu się nowego numeru gazetki promocyjnej
Dopisz
 
Wypisz się
 
Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone